สหรัฐ อาหรับ

454 คน มาจากการเลือกตั้ง 444 คน และประธานาธิบดีแต่งตั้ง 10 คน มีวาระ 5 ปี ประธานรัฐสภา คือ Dr. 27 กุมภาพันธ์ – สหรัฐ อาหรับ มีนาคม พ.

45 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามบริเวณ 2 ฝั้งและที่ราบลุ่มแม่น้ำไนท์ ประกอบด้วย 3 เชื้อชาติ คือ แฮมิติก แซมิติก 99. 65 ปี ความ หนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ ประมาณ 75. By Nile and Tigris, a narrative of journeys in Egypt and Mesopotamia on behalf of the British museum between the years 1886 and 1913, by Sir E. Napoleon on the Nile: Soldiers, Artists, and the Rediscovery of Egypt.

In historical English and European literature, the region was known as the Barbary Coast or the Barbary States, derived from “Berbers”. The region is usually defined as much or most of northern Africa, including a large portion of Africa’s Sahara Desert, and excluding Egypt, which is part of Mashriq. Before the establishment of modern nation states in the region during the 20th century, Maghreb most commonly referred to a smaller area, between the Mediterranean Sea and the Atlas Mountains in the south. It often also included the territory of eastern Libya, but not modern Mauritania.

The region was somewhat unified as an independent political entity during the rule of the Berber kingdom of Numidia, which was followed by the Roman Empire’s rule or influence. Mauritania, Morocco, Tunisia, Algeria, and Libya established the Maghreb Union in 1989 to promote cooperation and economic integration in a common market. It was envisioned initially by Muammar Gaddafi as a superstate. The toponym maghrib is a geographical term that the Muslim Arabs gave to the region extending from Alexandria in the east to the Atlantic Ocean in the west.